You are currently viewing การทำบุญตักบาตร มีประโยชน์อย่างไร

การทำบุญตักบาตร มีประโยชน์อย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blogging

การทำบุญตักบาตร ในตอนเช้าอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว สำหรับคนที่ไม่เคยใส่บาตรเลยหรือใส่น้อยมากลองมาดูผลของการใส่บาตรว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการที่เราใส่บาตร ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้และเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งกายและใจ และการที่เป็นเช่นนั้นเราก็จะมีความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเดิม การที่เราใส่บาตรทุกวันจะได้รับอานิสงค์ ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นั่นก็คือ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย,ผู้ที่มีปัญญาจะชื่นชอบคบหาด้วย,มีชื่อเสียงดีงาม,เป็นผู้ที่ไม่ห่างไกลธรรม,และเป็นผู้ที่ตายแล้วได้สู่สุขติโลกสวรรค์

การทำบุญตักบาตร ทุกวันในตอนเช้า

คนที่ใส่บาตรทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นการแบ่งปันต่อผู้อื่นในที่นี้คือพระสงฆ์ คนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับการทำความดีและมักจะทำความดีอยู่เสมอ หรือเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ขาดความดีนั่นเอง สิ่งที่คนลักษณะนี้ทำจะทำแต่เรื่องที่ดีๆตั้งแต่ตื่นนอนมานั่นก็คือเริ่มจากการตักบาตรในตอนเช้ากับพระภิกษุสงฆ์ เป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการทำสิ่งดีๆและเป็นการต่อบุญให้กับตัวเอง การที่เราใส่บาตรทุกวันก็คือการทำบุญการสั่งสมบุญให้กับชีวิตของเรา คนที่มีบุญมาก คือคนที่โชคดีมาก ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง

ที่มาของ การทำบุญตักบาตร 

การทำบุญตักบาตรนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวชใหม่ๆยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงประทับที่สวนมะม่วงและพระองค์เสด็จบิณฑบาตผ่านกรุงราชคฤห์เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชาวเมืองเห็นพระมาบิณฑบาตก็ชวนกันนำอาหารมาตักบาตรเป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมาการตักบาตรจึงถือเป็นประเพณีมาจนบัดนี้ และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆและประทับอยู่ที่ควงไม้เกด มีพ่อค้าสองคนนำข้าวสัตตุก้อนและสัตตุผงซึ่งเป็นเสบียงสำหรับเดินทางเข้าไปถวาย พระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยบาตร นี่ก็เป็นที่มาของการตักบาตรทางพระพุทธศาสนาด้วย

ประการหนึ่ง บาตรนั้นถือเป็นภาชนะเป็นของพระภิกษุจะขาดเสียมิได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจานวนบริขาร 8  ตามปกติพระจะไปอยู่ที่ใดจะต้องมีบาตรประจำตัวไปด้วย การตักบาตรคือการถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณรรูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวก็ได้ โดยวัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทานและเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตักบาตร

คำว่าตักบาตรนั้น หลายคนสงสัยว่าควรเรียกว่าตักบาตรหรือใส่บาตร ว่ากันว่าคำว่าตักบาตรนั้นมาจากกิริยาอาการที่ใช้ทัพพีตักข้าวใส่บาตรพระ แต่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ้น เมื่อถึงเวลาตักบาตรจึงมักจะนำข้าวสารหรือของอื่นๆใส่ถุงหรือกล่องเพื่อความสะดวกในการหยิบของ ดังนั้นคำว่าใส่บาตรจึงถือว่าเป็นวิวัฒนาการทางภาษาเพื่อสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน