You are currently viewing ความเชื่อเรื่องการทำบุญ 9 วัดของคนไทย

ความเชื่อเรื่องการทำบุญ 9 วัดของคนไทย

  • Post author:
  • Post category:Blogging

คนไทยกับการทำบุญนั้นเป็นเรื่องคู่กันอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุแล้ว เนื่องจากคนไทยนั้นนับถือศาสนาพุทธค่อนข้างมาก จึงมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาฝังรากลึกสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต และหนึ่งในรูปแบบการแสดงออกถึงความเคารพในพระพุทธศาสนานั่นก็คือการทำบุญและกราบไหว้รูปเคารพหรือพระพุทธรูปตามวัดนั่นเอง สำหรับการไหว้พระและทำบุญตามวัดนั้น ในวันสำคัญต่างๆเช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันมงคลอื่นๆ  เราคงเคยได้ยิน ความเชื่อเรื่องการทำบุญ 9 วัดกันมาบ้าง ทำไมถึงต้องไหว้ 9 วัดภายในวันเดียว วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องความเชื่อของการทำบุญในศาสนาพุทธกัน

ความเชื่อเรื่องการทำบุญ ของคนไทย

ตามจริงแล้วในทางพุทธศาสนาจะไม่ได้เน้นพิธีกรรมใดๆมากนัก ใจความสำคัญของการให้ศาสนิกชนเข้าไปทำบุญตักบาตรกันนั้นก็เพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญได้ลดละกิเลสและทำจิตใจให้สงบจากการมาเข้าวัดทำบุญ แต่คนที่เข้ามาทำบุญนั่นน้อยคนจะเข้ามาทำบุญเพื่อความสงบสุข จะเป็นการทำบุญเพื่อความสบายใจของตัวเองเสียมากกว่า และส่วนมากมักจะทำบุญเพื่อขอพรต่างๆเพื่อให้สมหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้ แม้จะไม่ได้ตรงจุดประสงค์การให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญซักเท่าไหร่นัก แต่ก็ยังถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้ผู้คนมีความหวังและมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานให้ยังคงอยู่

ทำไมต้องทำบุญ 9 วัดภายในวันเดียว

จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ว่าเมื่อถึงเทศกาลหรือวันมงคลต่างๆ คนไทยนั้นนิยมไปไหว้พระทำบุญกัน หากเป็นวันพระหรือวันมงคลธรรมดาอาจจะเพียงแค่เข้าวัดวัดเดียวเพื่อทำบุญตามปกติ  แต่มีความเชื่อที่ว่าหากอยากได้บุญใหญ่และเป็นศิริมงคลให้ทำให้ครบ 9 วัดภายในวันเดียว  ความเชื่อนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้ริเริ่ม คาดว่าเป็นความเชื่อที่เชื่อสืบต่อกันมา  คนไทยนั้นเชื่อกันว่าเลข 9 เป็นเลขดี  คำว่า “เก้า” พ้องกับคำว่า “ก้าว” หมายถึงก้าวหน้า ก้าวไปข้างหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นต้น  จึงถือว่าเป็นมงคลในการทำสิ่งที่เป็นมงคลอย่างการไหว้พระ ด้วยจำนวนมงคลคือเลข 9 และการที่ทำสำเร็จภายในวันเดียวเป็นการกระทำด้วยความมานะตั้งใจ จึงเชื่อกันว่าจะได้บุญมากนั่นเอง