ความเชื่อเรื่องการทำบุญ 9 วัดของคนไทย

  • Post author:
  • Post category:Blogging

คนไทยกับการทำบุญนั้นเป็นเรื่องคู่กันอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุแล้ว เนื่องจากคนไทยนั้นนับถือศาสนาพุทธค่อนข้างมาก จึงมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาฝังรากลึกสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต และหนึ่งในรูปแบบการแสดงออกถึงความเคารพในพระพุทธศาสนานั่นก็คือการทำบุญและกราบไหว้รูปเคารพหรือพระพุทธรูปตามวัดนั่นเอง สำหรับการไหว้พระและทำบุญตามวัดนั้น ในวันสำคัญต่างๆเช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ และวันมงคลอื่นๆ  เราคงเคยได้ยิน ความเชื่อเรื่องการทำบุญ 9 วัดกันมาบ้าง ทำไมถึงต้องไหว้ 9 วัดภายในวันเดียว วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องความเชื่อของการทำบุญในศาสนาพุทธกัน ความเชื่อเรื่องการทำบุญ ของคนไทย ตามจริงแล้วในทางพุทธศาสนาจะไม่ได้เน้นพิธีกรรมใดๆมากนัก ใจความสำคัญของการให้ศาสนิกชนเข้าไปทำบุญตักบาตรกันนั้นก็เพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญได้ลดละกิเลสและทำจิตใจให้สงบจากการมาเข้าวัดทำบุญ แต่คนที่เข้ามาทำบุญนั่นน้อยคนจะเข้ามาทำบุญเพื่อความสงบสุข จะเป็นการทำบุญเพื่อความสบายใจของตัวเองเสียมากกว่า และส่วนมากมักจะทำบุญเพื่อขอพรต่างๆเพื่อให้สมหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้ แม้จะไม่ได้ตรงจุดประสงค์การให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญซักเท่าไหร่นัก แต่ก็ยังถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้ผู้คนมีความหวังและมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานให้ยังคงอยู่ ทำไมต้องทำบุญ 9 วัดภายในวันเดียว จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ว่าเมื่อถึงเทศกาลหรือวันมงคลต่างๆ คนไทยนั้นนิยมไปไหว้พระทำบุญกัน หากเป็นวันพระหรือวันมงคลธรรมดาอาจจะเพียงแค่เข้าวัดวัดเดียวเพื่อทำบุญตามปกติ  แต่มีความเชื่อที่ว่าหากอยากได้บุญใหญ่และเป็นศิริมงคลให้ทำให้ครบ 9 วัดภายในวันเดียว  ความเชื่อนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้ริเริ่ม คาดว่าเป็นความเชื่อที่เชื่อสืบต่อกันมา  คนไทยนั้นเชื่อกันว่าเลข 9 เป็นเลขดี  คำว่า “เก้า” พ้องกับคำว่า “ก้าว”…

Continue Readingความเชื่อเรื่องการทำบุญ 9 วัดของคนไทย

การทำบุญตักบาตร มีประโยชน์อย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blogging

การทำบุญตักบาตร ในตอนเช้าอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว สำหรับคนที่ไม่เคยใส่บาตรเลยหรือใส่น้อยมากลองมาดูผลของการใส่บาตรว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการที่เราใส่บาตร ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้และเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งกายและใจ และการที่เป็นเช่นนั้นเราก็จะมีความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเดิม การที่เราใส่บาตรทุกวันจะได้รับอานิสงค์ ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นั่นก็คือ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย,ผู้ที่มีปัญญาจะชื่นชอบคบหาด้วย,มีชื่อเสียงดีงาม,เป็นผู้ที่ไม่ห่างไกลธรรม,และเป็นผู้ที่ตายแล้วได้สู่สุขติโลกสวรรค์ การทำบุญตักบาตร ทุกวันในตอนเช้า คนที่ใส่บาตรทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นการแบ่งปันต่อผู้อื่นในที่นี้คือพระสงฆ์ คนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับการทำความดีและมักจะทำความดีอยู่เสมอ หรือเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ขาดความดีนั่นเอง สิ่งที่คนลักษณะนี้ทำจะทำแต่เรื่องที่ดีๆตั้งแต่ตื่นนอนมานั่นก็คือเริ่มจากการตักบาตรในตอนเช้ากับพระภิกษุสงฆ์ เป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการทำสิ่งดีๆและเป็นการต่อบุญให้กับตัวเอง การที่เราใส่บาตรทุกวันก็คือการทำบุญการสั่งสมบุญให้กับชีวิตของเรา คนที่มีบุญมาก คือคนที่โชคดีมาก ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง ที่มาของ การทำบุญตักบาตร  การทำบุญตักบาตรนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวชใหม่ๆยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงประทับที่สวนมะม่วงและพระองค์เสด็จบิณฑบาตผ่านกรุงราชคฤห์เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชาวเมืองเห็นพระมาบิณฑบาตก็ชวนกันนำอาหารมาตักบาตรเป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมาการตักบาตรจึงถือเป็นประเพณีมาจนบัดนี้ และเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆและประทับอยู่ที่ควงไม้เกด มีพ่อค้าสองคนนำข้าวสัตตุก้อนและสัตตุผงซึ่งเป็นเสบียงสำหรับเดินทางเข้าไปถวาย พระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยบาตร นี่ก็เป็นที่มาของการตักบาตรทางพระพุทธศาสนาด้วย ประการหนึ่ง บาตรนั้นถือเป็นภาชนะเป็นของพระภิกษุจะขาดเสียมิได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจานวนบริขาร 8  ตามปกติพระจะไปอยู่ที่ใดจะต้องมีบาตรประจำตัวไปด้วย การตักบาตรคือการถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณรรูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวก็ได้ โดยวัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทานและเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตักบาตร คำว่าตักบาตรนั้น หลายคนสงสัยว่าควรเรียกว่าตักบาตรหรือใส่บาตร ว่ากันว่าคำว่าตักบาตรนั้นมาจากกิริยาอาการที่ใช้ทัพพีตักข้าวใส่บาตรพระ แต่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ้น เมื่อถึงเวลาตักบาตรจึงมักจะนำข้าวสารหรือของอื่นๆใส่ถุงหรือกล่องเพื่อความสะดวกในการหยิบของ ดังนั้นคำว่าใส่บาตรจึงถือว่าเป็นวิวัฒนาการทางภาษาเพื่อสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 

Continue Readingการทำบุญตักบาตร มีประโยชน์อย่างไร

ทำบุญอย่างไรให้ใจเป็นสุข

การทำบุญสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบอยู่ที่เราบริสุทธิ์ใจที่จะทำแบบไหน ซึ่งการ ทำบุญอย่างไรให้ใจเป็นสุข นั้นคือการทำบุญแบบที่เราไม่ต้องเบียดเบียนใคร ทำด้วยความสบายใจไม่จำเป็นต้องมีใครมาบีบบังคับขึ้นชื่อว่าบุญหลายคนอาจสงสัยว่าการทำบุญนั้นจะทำอย่างไรให้ได้บุญมากที่สุด ขอตอบว่าสิ่งที่ได้บุญมากที่สุดก็คือจิตใจที่เป็นสุขเมื่อยามที่คุณได้ให้หรือแบ่งปันกับผู้อื่นที่ขาดเหลือนั่นเอง ซึ่งคุณสามารถช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ต่างๆการที่คุณช่วยให้พวกเขามีความสุขและรอดพ้นจากบ่วงทุกข์ เพียงเท่านี้คุณก็ได้บุญแล้ว หากคุณทำด้วยใจบริสุทธิ์คุณย่อมได้รับบุญอย่างแน่นอน ทำบุญอย่างไรให้ใจเป็นสุข เริ่มต้นที่ตัวคุณเอง สำหรับพุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธ เราย่อมรู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างดี การทำบุญนั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำกับผู้อื่นเราสามารถทำกับตัวเราเองได้โดยการประพฤติปฏิบัติดีกับกายวาจาใจของตัวเราเอง แค่ไม่ทำตัวเองให้เป็นที่เดือดร้อนหรือเบียดเบียนใครง่ายง่ายเพียงเท่านี้ก็ถือว่าคุณได้ทำบุญแล้ว ส่วนการทำความดีเพื่อผู้อื่นนั้นคุณต้องคำนึงถึงว่าการช่วยเหลือนั้นต้องอยู่บนบรรทัดฐานของความพอดี คุณต้องทำโดยที่ตัวคุณเองสบายใจ ไม่ลำบากหรือเดือดร้อน หากสิ่งที่คุณทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทำให้คุณต้องรู้สึกไม่สบายใจนั้นไม่ถือว่าคุณได้บุญ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองมากจนเกินไป ทำเมื่อตัวเองพร้อมและสะดวกที่จะทำ เป็นโอกาสการทำบุญที่ดีที่สุด การปฏิบัติบุญไม่จำเป็นต้องทำที่วัด การทำบุญนั้นคือการที่คุณได้ส่งต่อสิ่งดีๆสู่ผู้อื่น ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำที่วัดเสมอไป คุณสามารถทำได้ทุกสถานที่ทุกเวลาและทุกโอกาส นอกจากการให้และการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้ว การร่วมยินดีกับการปฏิบัติดีปฏิชอบของผู้อื่นก็ได้บุญเช่นกัน การร่วมยินดีในบุญของผู้อื่นเรามักได้ยินกันคุ้นหูคือ การอนุโมทนาบุญ นั่นเอง วิธีการทำบุญอีกช่องทางหนึ่งก็คือการหมั่นฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบอกต่อสู่ผู้อื่น ก็ถือว่าคุณได้บุญเช่นกัน เนื่องจากเมื่อคุณฟังธรรมคุณก็จะเกิดสัมมาทิฎฐิและการทำให้ผู้อื่นมีสัมมาทิฏฐิด้วยย่อมเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดี และอย่าลืมหมั่นทำสมาธิและสวดภาวนาเป็นประจำ ก่อนจะส่งต่อสิ่งดีๆสู่ผู้อื่น คุณต้องเริ่มที่ตัวคุณก่อน W88club เว็ปเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุด..ไม่ผ่านเอเย่น!

Continue Readingทำบุญอย่างไรให้ใจเป็นสุข

สร้าง รอยยิ้ม ด้วยความสุข

ในโลกนี้การที่จะมี รอยยิ้ม นั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากสักหน่อย แต่สำหรับบางคนแล้วนั้น ก็คงจะบอกไม่ได้เลยว่าจะยิ้มออกได้อย่างไรเมื่อบางครั้งที่ต้องทนกับความลำบากในยุคสังคมนี้ การที่เราจะสร้างรอยยิ้มนั้นไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนั้นก็ยิ้มออกมาได้เพียงแค่เริ่มที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน หรือแค่แบ่งปันบางสิ่งกันคนอื่นเราจะได้รอยยิ้มนั้นกลับมาแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้น แบ่งปัน รอยยิ้ม ให้กับคนอื่น การส่ง รอยยิ้ม ให้คนอื่นนั้นหลายคนอาจจะบอกว่ามันยากมากเราไม่รู้จักใครจะส่งให้ได้ยังไง แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถส่งไปได้ไม่ว่าในเวลาที่เขาทำดีหรือกำลังทำหน้าที่ทุกข์อยู่เพียงถ้าเขามองมาที่เรา เราก็ยิ้มให้เขาแบบส่งกำลังใจไปให้ เห็นมั้ยไม่ยากเลย แต่ก็มีทางอื่นเหมือนกันที่จะแบ่งปันรอยยิ้มกัน เวลาที่เราเห็นใครกำลังลำบากแล้วช่วยเหลือเขานั้นก็ถือว่าเป็นการส่งรอยยิ้มที่ดีได้เลยแถมยังมีคำขอบคุณคืนมากอีกด้วย ลองเป็นคนฟัง ในบางครั้งการที่เราได้รับฟังใครสักคนเวลาที่เขาทุกข์ นั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ หลายคนก็จะมีปัญหาเวลาที่พูดแล้วไม่มีคนเชื่อหรือรับฟังในเวลาที่ทุกข์บางช่วงเวลา คนบางคนก็อาจไม่ได้ต้องการไปมากกว่าคนที่รับฟังเลยถึงแม้ช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่รับฟังก็พอ ดังนั้นลองแบ่งปันความรู้สึกกับคนสำคัญในชีวิตเราดูบ้างอาจจะดีก็ได้ จงให้อภัย ในหลายๆครั้งในชีวิต ก็จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะพูดจาไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดีกับตัวเราไว้นั้น การที่เรามัวแต่เจ็บแค้นนั้นนานไปก็อาจจะไม่ดีก็ได้ นอกจากเราจะไม่มีความสุขแล้วก็ยังเสียเวลาที่เราจะใช้ประโยชน์ได้ด้วย เมื่อเรานั้นวางลงได้เท่ากับว่าเวลาของความสุขนั้นจะมีเพิ่มมามากขึ้น…

Continue Readingสร้าง รอยยิ้ม ด้วยความสุข